PuurZuid

ANBI-status

Stichting PuurZuid en Stichting PuurZuid MaDi zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:

Stichting PuurZuid:

Het RSIN of het fiscaalnummer
8073.99.826

De contactgegevens
Veluwelaan 21
1079 PX  Amsterdam
020-5461600
mgoossens@puurzuid.nl

Bestuurssamenstelling en de namen daarvan
eenhoofdige RvB
J.C. Bos

Beleidsplan
Beleidstrategische nota 2011-2015

Beloningsbeleid
Cao VVT en Cao WMD

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn en het verlenen van ouderenzorg ten behoeve van alle burgers woonachtig in Amsterdam, in het bijzonder in stadsdeel Zuid, in overeenstemming met hun respectievelijke persoonlijke behoeften en levensbeschouwing, en voorts al hetgeen wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaardocument 2014


Stichting PuurZuid MaDi:

Het RSIN of het fiscaalnummer
NL855373568B01

De contactgegevens
Veluwelaan 21
1079 PX  Amsterdam
020-5461600
mgoossens@puurzuid.nl

Bestuurssamenstelling en de namen daarvan
Eenhoofdige RvB
W. Van Schendel

Ondernemingsplan
Ondernemingsplan

Beloningsbeleid
Cao WMD

Doelstelling
a. het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van alle burgers woonachtig in Amsterdam, in het bijzonder in stadsdeel Zuid, in overeenstemming met hun respectievelijke persoonlijke behoeften en levensbeschouwing;

b. het (doen) opnemen casu quo verstrekken van geldleningen en/of kredieten, al dan niet tezamen met derden, alsmede het stellen van zekerheden (waaronder mede begrepen: het verstrekken van garanties, zich voor een derde sterk maken, het aangaan van verpandingen en hypotheken) met betrekking tot eigen schulden en/of ten behoeve van schulden van derden, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder sub a. van dit lid;

c. het verrichten van al hetgeen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaardocument 2014

Stuur dit door
Wilt u een vriend of bekende op de hoogte brengen van deze pagina? Vul dan het onderstaand formulier in!
  1. Uw eigen gegevens

  2. Gegevens van uw vriend(in)

Zoeken