PuurZuid

ANBI-status

Stichting PuurZuid en Stichting PuurZuid MaDi zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:


Beloningsbeleid

Directeur-bestuurder

Sinds 1 januari 2016 gelden voor de sector Zorg en Welzijn nieuwe regels voor de wijze waarop de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen worden vastgesteld. Het toegestane bezoldigingsmaximum wordt vastgesteld op basis van een klasseindeling, waarin de zwaarte en de complexiteit van de instelling tot uitdrukking wordt gebracht. De RvT heeft in de loop van het verslagjaar 2016 de klasseindeling bepaald op Klasse II volgens de nieuwe richtlijnen uit de WNT-2 en de specifieke sectornormen. De daarbij behorende maximum bezoldiging voor de bestuurder bedraagt € 120.000. De huidige bezoldiging van bestuurder, Will van Schendel en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn aan deze norm getoetst en valt binnen deze norm.

Raad van Toezicht

De leden van de RvT hebben in 2016 geen bezoldiging ontvangen. Wel is in de loop van 2016 de discussie gevoerd over een reële honorering van de werkzaamheden van de leden, mede aan de hand van de adviezen die de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) daarover heeft uitgebracht. Daaraan ten grondslag ligt de opvatting dat toezichthouden geen vrijblijvende activiteit is en dat van toezichthouders steeds meer gevraagd wordt om hun taken op een professionele wijze uit te voeren. Besluitvorming over de bezoldiging vindt in 2017 plaats.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn en het verlenen van ouderenzorg ten behoeve van alle burgers woonachtig in Amsterdam, in het bijzonder in stadsdeel Zuid, in overeenstemming met hun respectievelijke persoonlijke behoeften en levensbeschouwing, en voorts al hetgeen wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De contactgegevens

Hagedoornplein 1C
1031 BV Amsterdam
020-235 91 20
info@puurzuid.nl

 

Het RSIN of het fiscaalnummer

8073.99.826

Bestuurssamenstelling en de namen daarvan
Eenhoofdige RvB
W. Van Schendel

Doelstelling

a. het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van alle burgers woonachtig in Amsterdam, in het bijzonder in stadsdeel Zuid, in overeenstemming met hun respectievelijke persoonlijke behoeften en levensbeschouwing;

b. het (doen) opnemen casu quo verstrekken van geldleningen en/of kredieten, al dan niet tezamen met derden, alsmede het stellen van zekerheden (waaronder mede begrepen: het verstrekken van garanties, zich voor een derde sterk maken, het aangaan van verpandingen en hypotheken) met betrekking tot eigen schulden en/of ten behoeve van schulden van derden, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder sub a. van dit lid;

c. het verrichten van al hetgeen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stuur dit door
Wilt u een vriend of bekende op de hoogte brengen van deze pagina? Vul dan het onderstaand formulier in!
  1. Uw eigen gegevens

  2. Gegevens van uw vriend(in)

Zoeken